the latin grammys

Oil on nautical map
17 cm x 20 cm